หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมด 287 คนแสดงหน้าละ 10 คน

1

นายวิทยา อินาลา

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิทวัส บุญญสถิตย์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาการ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิทวัส บุญญสถิตย์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาการ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิบูลย์ คูหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-เอกชน  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิระ มาวิจักขณ์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาชีพ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิรัช พิมพะนิตย์

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาชีพ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาการ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายวิริยะ ทองผา

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางสาววิลดา อินฉัตร

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]