หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมไฟฟ้า Imperial college, University of London,England
• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Imperial college, University of London,England
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ.2557

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 

 

 

 

1 นาย โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์