หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :
• ปริญญาตรี Science in Commerce Medina College, ฟิลิปปินส์
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
• หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน

 

 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....

1 นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน