หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :
• มัธยม โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16
• ปริญญาโท การทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27

1 พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2557

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

--ไม่พบข้อมูล--  

 

1 พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

 

 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....

1 พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์