เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

1

การเข้าประชุม

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ ปีที 1 ครั้งที่ 38 วันพุธที่ 13 มิ ..
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 32 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภ ..
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 31 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2 ..
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 8 พฤษภ ..
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 22 วันจันทร์ที่ 30 เ ..
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมร่วมของรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ..
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .

การเข้าประชุม

1

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 20 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 นัด ..
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 การเข้าประชุม .